[NEWS] 20121128 Cuộc chiến pháp lý của JYJ và SM đi đến hồi kết – “hai bên không được cản trở hoạt động của nhau”

[CielJJ] 20121128 Cuộc chiến pháp lý của JYJ và SM đi đến hồi kết – “hai bên không được cản trở hoạt động của nhau”

 

Nhóm nhạc JYJ (Kim Jaejoong, Park Yoochun và Kim Junsu) không còn bị ràng buộc bởi SM Entertainment.

Cuộc chiến pháp lý của JYJ và SM Entertainemnt đã đi đến hồi kết dựa trên một hiệp ước chung sau 3 năm 4 tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Theo như điều luật, SM Entertainment và 3 thành viên của JYJ đã đồng ý kết thúc tất cả hợp đồng của họ vào ngày 31/7/2009. Tương tự, cả hai bên đã cùng thảo một bản hiệp ước, bao gồm:

1) Cả hai bên sẽ bãi bỏ tất cả những vụ kiện liên quan tới nhau,

2) Cả hai bên sẽ không được cản trở hoạt động của nhau.

Jaejoong, Yoochun và Junsu được ra mắt trong nhóm TVXQ vào năm 2004, và đã đệ đơn kiện yêu cầu làm sáng tỏ về sự bất công trong hợp đồng độc duyền vào ngày 31/7/2009. Họ bắt đầu hoạt động của họ dưới tên JYJ từ tháng 9, 2010.

Source: nate, E-trans by dedicatee.wordpress.com

V-trans by Ama@CielJJ + Shared by CielJJ

http://cieljj.com/2012/11/28/news-20121128-cuoc-chien-phap-ly-cua-jyj-va-sm-di-den-hoi-ket-hai-ben-khong-duoc-can-tro-hoat-dong-cua-nhau/

———————————————————————————————

[Dedicatee] JYJ Finishes legal dispute with SM – “Won’t disturb each other’s activities”  NOV 28, 2012

The group JYJ (Jaejoong Kim, Yuchun Park and Junsu Kim) has got free from SM Entertainment.

The dispute between SM Entertainment and JYJ has been completed based on mutual agreement , 3 years and 4 months later since it started.

According to legal circles, SM Entertainment and the three members of JYJ agreed to finish their all contracts based on the date of July 31st, 2009. Also the both parties made written agreement containing that

1) the both would cancel all lawsuit filed against each other,

2) will not disturb any activities against each other.

Jaejoong, Yuchun and Junsu who debuted as the group TVXQ in 2004, filed a lawsuit to clarify invalidity of exclusive contract on July 31st 2009 and have had their activities as JYJ since Sep, 2010.

Translated by: http://dedicatee.wordpress.com

http://dedicatee.wordpress.com/2012/11/28/news-jyj-finishes-legal-dispute-with-sm-wont-disturb-each-others-activities/

———————————————————————————————

[Nate] JYJ, SM 전속 계약 분쟁 종료…”상호 제반 활동 간섭하지 않을 것”

아시아투데이 정지희 기자 = 그룹 JYJ(김재중, 박유천, 김준수)가 자유의 몸이 됐다.

SM엔터테인먼트와 그룹 JYJ의 전속 계약 분쟁이 3년 4개월 만에 양측의 합의로 마무리됐다.

28일 법조계에 따르면 SM엔터테인먼트와 JYJ 멤버 3인은 양측 간에 체결된 모든 계약을 가처분 신청 일자인 2009년 7월 31일 자로 종료하기로 결정했다.

또한 양측은 관련된 모든 소송을 취하하고 이후 상호 제반 활동을 간섭하지 않는다는 내용의 합의서를 체결했다.

지난 2004년 그룹 동방신기로 데뷔한 김재중, 박유천, 김준수는 2009년 7월 31일 전 소속사인 SM엔터테인먼트를 상대로 전속계약에 대한 효력금지 가처분 신청을 서울중앙지법에 신청한 바 있다.

이후 세 사람은 2010년 9월 그룹 JYJ를 결성해 활동하며 SM과 법적 분쟁을 벌여왔다.

{ ⓒ ‘글로벌 종합일간지’ 아시아투데이 }

정지희 기자 hee099@asiatoday.co.kr

http://news.nate.com/view/20121128n12127

———————————————————————————————

[Yahoo! Korea] JYJ-SM, ‘전속계약 종료’ 합의…4년 법정 공방 끝냈다

 

JYJ와 SM엔터테인먼트 사이의 긴 법적 분쟁이 마무리됐다.

28 일 JYJ 측 법률대리인 법무법인 세종에 따르면 양 측은 28일 오전 서울중앙지방법원에서 임의조정을 통해 2009년 7월 31일자로 전속계약을 종료하는데 합의했다. 향후 상호 활동을 간섭하지 않는 것에도 동의했다. 2009년부터 이어진 동방신기 전 멤버 JYJ와 동방신기의 현 소속사 SM 엔터테인먼트 간의 긴 법정 공방이 모두 정리된 것.

JYJ 는 2009년 법원에 부당한 전속계약의 효력을 정지시켜 달라며 가처분 신청을 냈다. SM엔터테인먼트가 2010년 4월 이에 맞서 전속계약 효력 확인 손해배상 청구 소송을 내자 JYJ도 전속계약 효력부존재 확인 소송을 제기하는 등 길고 긴 법적 다툼을 벌여왔다.

JYJ 소속사 씨제스 엔터테인먼트 백창주 대표는 “우리는 JYJ만이 할 수 있는 길을 가고 있고 앞으로도 우리가 계획한 대로 활동해 나갈 것이다. 이번 조정의 성립으로 일부 (방송 활동) 제약들이 개선되길 바란다”고 덧붙였다.

엄동진 기자 kjseven7@joongang.co.kr

http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview2.htm?linkid=646&category=en&articleid=2012112813274626008&newssetid=83

———————————————————————————————

[StarNews] 동방신기 분쟁끝..SM “합의 최선” vs JYJ “개선 계기”(종합)

SM엔터테인먼트와 그룹 JYJ(김준수, 김재중, 박유천)의 전속 계약 분쟁이 양측의 합의로 마무리됐다. 무려 3년 4개월에 걸친 분쟁이 끝났다.

28일 법조계에 따르면 SM엔터테인먼트와 JYJ 멤버 3인은 양측 간에 체결된 모든 계약을 가처분 신청 일자인 2009년 7월31일 자로 종료하기로 했다.

또한 관련된 모든 소송은 취하하고, 이후 상호 제반 활동을 간섭하지 않는다는 내용의 합의서를 체결했다. 결국 JYJ와 2인 동방신기는 각자의 길을 가게 됐다.

양측은 이날 조정이 마무리됨을 알리며 각사의 입장을 전했다.

http://star.mt.co.kr/stview.php?no=2012112813330676087&type=3

———————————————————————————————

[Zum] JYJ 측 “SM에서 독립하여 완전한 자유를 보장받게 됐다!”

그룹 JYJ(김재중, 박유천, 김준수)와 SM엔터테인먼트간의 전속계약 분쟁이 합의로 마무리됐다.

양 측은 28일 오전 서울중앙지방법원에서 이뤄진 임의조정을 통해 3년4개월간 지속됐던 분쟁을 종료하는 것으로 합의했다. 이에 따라 김재중 등 3명의 전속 계약 효력은 SM엔터테테인먼트를 상대로 가처분 신청을 처음 제기했던 2009월 7월31일자로 최종 종료됐다. 또

양 측이 기존에 제기했던 모든 소를 즉각 취하하고, 향후 방송 등 일체의 활동에 대해서도 서로 관여치 않기로 했다.

JYJ 측 법률 대리인인 법무법인 세종은 “JYJ는 이제 SM엔터테인먼트로부터 독립하여 완전한 활동의 자유를 보장받게 됐다”면서 “더불어 (법률 분쟁에 따른 공론화로) 기존 연예계에 존재하던 불공정한 관행 등을 개선하고, 나아가 새롭게 연예계로 진입하는 신인들의 법적 지위를 향상시키는데도 기여했다”고 자평했다.

씨제스엔터테인먼트 백창주 대표는 이번 합의에 대해 “3년전 법원이 가처분신청을 받아 들일 때부터 우리는 이긴 싸움이라 생각했다”면서 “조정이 성립되었음으로 본안 판결을 핑계로 일부 제약됐던 사례들이 속히 개선되길 바란다”고 기대했다.

SM엔터테인먼트도 이날 오전 자료를 내고 “3명이 그룹 ‘동방신기’로서 활동할 의사가 없음을 밝혀 이에 SM엔터테인먼트는 더 이상 3명을 매니지먼트 할 이유가 없다고 판단했고, 향후 서로 관련될 일이 없어 상호 간섭하지 않기로 해 금일 조정을 통해 재판을 마무리하게 됐다”고 밝혔다. 또 “현재도 ‘동방신기’로 활발히 활동하고 있는 유노윤호, 최강창민이 향후 소송진행에 따른 더 이상의 추가 피해나 불필요하게 이슈화되는 것을 방지하기 위해 금번 재판을 끝내는 것이 최선이라는 판단을 내렸다”라고 덧붙였다.

2004년 데뷔해 가요계 정상에 올라섰던 동방신기의 전 멤버 김재중, 박유천, 김준수는 2009년 7월 당시 소속사 SM엔터테인먼트를 상대로 전속 계약의 효력을 금지해달라는 내용의 가처분 신청을 서울중앙지법에 냈다. 그해 10월 법원은 지나친 장기 계약과 수익분배의 불공정성 등 3명의 주장을 받아들여 가처분신청에 대해 인용결정을 내렸고, SM엔터테인먼트는 이에 반발해 이의신청과 본안 소송 등을 뒤이어 제기하며 3년 넘게 법정 다툼을 벌여왔다.

http://news.zum.com/articles/4624248?c=06&sc=42

———————————————————————————————

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Biên Niên Sử

Tháng Mười Một 2012
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

11-March-RabbitYear

free counters
%d bloggers like this: